ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „ Adatkezelési tájékoztató") a FLORION FLOWERS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1068 Budapest, Király utca 80. fszt. 11., cégjegyzékszám: 01-09-415162, adószám: 32267626-2-42, képviseli: Pauló Csilla ügyvezető önállóan, képviselő elérhetősége: ugyfelszolgalat@viragavilagba.hu, a továbbiakban: „Adatkezelő") által működtetett honlapon, a https://www.viragavilagba.hu/ internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap") megvalósuló adatkezelések, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának és felhasználásának, jellemzőit mutatja be.

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2023 június 15. napjától hatályos. Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változatát az Adatkezelő elérhetővé teszi Honlapján, valamint székhelyén is.

Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „ GDPR") alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.") rendelkezéseire is, fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalmakkal, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az Infotv. 3. §-ának értelmező rendelkezéseivel. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadók.

Az Adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ügyfeleinek és a Honlapra látogatóknak személyes adatait biztonságosan kezelje. Az Adatkezelő jogosult az egyes adatkezelések kapcsán kivonatot készíteni a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmából, biztosíthatja továbbá, hogy az érintettek a személyes adatok kezelésével összefüggő, előzetes tájékoztatás kapcsán e dokumentum aláírásával nyilatkozzanak arról, hogy a kivonatban foglaltakat megismerték és tudomásul vették.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról az érintettet megfelelő formában, például e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelési tájékoztató módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

Kérjük, figyelmesen olvassa át a lenti tájékoztatót, és a Holnapon igénybe vehető szolgáltatásokat csak abban az esetben vegye igénybe, amennyiben egyetért a lent írottakkal.

1.Adatkezelésre vonatkozó alapelvek

Az Adatkezelő szolgáltatásainak biztosítása során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztató 2. pontjában foglaltak szerint a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, eljárásai során figyelemmel van a GDPR szerinti jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elvére, valamint a személyes adatokat célhoz kötötten, az adattakarékosság elvét is szem előtt tartva kezeli, betartja a korlátozott tárolhatóság elvét is, védi a személyes adatok bizalmasságát és integritását és tekintettel van a GDPR szerinti pontosság elvére is.


2.Az adatkezelés módja és biztonsága

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az Infotv., továbbá az egyéb jogszabályokban előírt adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; megváltoztatástól; továbbítástól; nyilvánosságra hozataltól; vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.

Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

3.Az Adatkezelő szolgáltatásaival, Honlapjával összefüggésben megvalósuló adatkezelések

3.1.Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

A Honlap látogatóinak lehetősége van regisztrálni az Adatkezelő webshopjába, azonban a regisztráció nem előfeltétele a webshopban történő vásárlásnak. Kétféle módon lehetséges a regisztráció, vagy email cím és jelszó megadásával, vagy a Facebook-account segítségével.

Amennyiben a Facebook fiókkal történik a regisztráció, úgy az Adatkezelő részére a Facebook fiók használata esetén a Facebook Ireland Ltd. továbbít bizonyos személyes adatokat az érintett hozzájárulása alapján, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel.

A regisztrációval kapcsolatos további tudnivalókról részletesebb információkat az Adatkezelő ÁSZF-je tartalmaz, mely az alábbi linken érhető el: https://www.viragavilagba.hu/hu/aszf/

Adatkezelés célja:

Regisztráció az Adatkezelő szolgáltatásának igénybevételével összefüggésben, a kapcsolódó profil létrehozása érdekében.

Kezelt adatok köre:

Amennyiben az érintett az Adatkezelő webshopjában e-mail címe által regisztrál, úgy az érintett neve, e-mail címe, jelszava és az Adatkezelő belső azonosítója, amennyiben az érintett valamely közösségi média accountja segítségével regisztrál a webshopban, úgy a social media azonosítója, valamint a közösségi média felületen megadott e-mail címe kerül az Adatkezelő részére továbbításra az érintett közösségi média platform által.

Érintettek köre:

Azon személyek, akik regisztrálni szeretnének az Adatkezelő webshopjában akár közösségi média platformok segítségével, akár e-mail címük megadásával.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje:

A hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelés módja:

Elektronikusan.

Adat forrása:

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az adatok megadása önkéntes, amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy az érintett nem tud regisztrálni az Adatkezelő webshopjában, így nem tudja létrehozni vásárlói fiókját sem.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

3.2.Vásárlói fiók (profil) létrehozásával, fenntartásával kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben az érintett regisztrál az Adatkezelő webshopjába, úgy a regisztrációt követően a „Bejelentkezés" gomb megnyomásával, lehetősége van belépni saját fiókjába közösségi média account-jával vagy email címének és jelszavának megadásával. A vásárlói fiók szerkesztésével, módosításával, valamint törlésével kapcsolatos további tudnivalókról részletesebb információkat az Adatkezelő ÁSZF-je tartalmaz, mely az alábbi linken érhető el: https://www.viragavilagba.hu/hu/aszf/

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő webshopjába regisztráló személyek által létrehozott vásárlói fiókkal kapcsolatos adatok kezelése, tárolása

Kezelt adatok köre:

Vásárlói fiókkal kapcsolatos adatok, mint az érintett e-mail címe, jelszava, neve, számlázási címe, esetleg telefonszáma, korábbi megrendeléseinek adatai (milyen terméket, mikor és milyen összegben rendelt az érintett), illetve közösségi média account-tal történő regisztráció esetén továbbításra kerül az Adatkezelő részére a Facebook által az érintett social media azonosítója, teljes neve, e-mail címe.

Érintettek köre:

Vásárlói fiókot létrehozó személyek.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatkezelés módja:

Elektronikusan.

Adat forrása:

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az adatok megadása önkéntes, a megadott adatokat az érintett bármikor szerkesztheti, módosíthatja, törölheti is.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

3.3.Vásárlói adatok kezelése

Amennyiben a Honlap látogatója vásárolni szeretne az Adatkezelő webshopjában, vásárolhat regisztrált vásárlóként és regisztráció nélkül is. Fontos, hogy a kiválasztott termék megrendelését, azaz a vásárló és az Adatkezelő közötti szerződés létrejöttét megelőzően szükséges bizonyos adatokat megadnia a vásárlónak a megrendelt termék szállítása és számlázása érdekében. Kiemelnénk, hogy a webshopban történő vásárlásnak nem előfeltétele a regisztráció létrehozása, regisztráció nélkül is lehetősége van vásárolni az érdeklődőknek.

Bankkártyás fizetés esetén átirányításra kerül a vásárló a Barion vagy a Paypal oldalára és a vásárló ezen az oldalon keresztül tud eleget tenni fizetési kötelezettségének. Az Adatkezelő semmilyen adatot nem kezel a bankkártyához kapcsolódóan. Amennyiben a vásárló banki előre utalással kívánja a végösszeget kiegyenlíteni, úgy a saját banki felületét szükséges használnia a fizetéshez.

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő Honlapján keresztül történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlók nyilvántartása, a megrendelések teljesítése.

Kezelt adatok köre:

A címzett neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási (kézbesítési) és számlázási adatok, megjegyzés rovatban feltüntetett esetleges üzenet, a vásárlás dátuma, a megrendelt termék megnevezése, mennyisége, vételára, a vételár banki utalás útján történő teljesítése esetén a fizető bankszámlaszáma, fizetési azonosító, közlemény, megrendelés száma.

Érintettek köre:

Az Adatkezelő webshopjában vásárló személyek.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdésére figyelemmel, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, valamint az Adatkezelő és az érintett közt létrejövő szerződésre figyelemmel, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítése.

Adattárolás határideje:

Azon személyes adatokat, melyeknek kezelése az érintett hozzájárulása alapján valósul meg, az érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg az Adatkezelő, míg a Számv. tv. 169.§ (2) bekezdésével összefüggésben kezelt személyes adatokat 8 évig köteles megőrizni az Adatkezelő, így az Adatkezelő 8+1 év elteltével vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti elévülési idő lejártát követően, automatikusan törli azokat.

Adatkezelés módja:

Elektronikusan.

Adat forrása:

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Bizonyos személyes adatok szolgáltatása jogszabály alapján kötelező, valamint egyes személyes adatok szolgáltatása a szerződés teljesítéséhez szükséges. Amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a szerződés teljesítése.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

3.4.Kapcsolat

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy vásárlói, illetve a honlapra látogató felhasználók a Honlapon megadott elérhetőségek valamelyikén, akár Facebook Messenger segítségével is, felvegyék a kapcsolatot az Adatkezelővel.


Adatkezelés célja:

Az ügyfelekkel való kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel.

Kezelt adatok köre:

Az érintett neve, lakcíme, esetleg telefonszáma, email címe, megkereséssel kapcsolatos egyéb adatok köre, Facebook Messengeren való üzenetküldés esetén az érintett felhasználói neve, megküldött üzenet tartalma.

Érintettek köre:

Az Adatkezelővel kapcsolatba lépő személyek.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Adattárolás határideje:

Cél megvalósulásáig, legfeljebb az érintett kérésére való törlésig.

Adatkezelés módja:

Elektronikus

Adat forrása:

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem áll módjában felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

3.5.Panaszkezelés

Az Adatkezelő fogyasztónak minősülő ügyfeleit megilleti a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: „Fgytv.") meghatározott panasztételi jog. Az Fgytv. alapján a fogyasztó (érintett) jogosult panaszt benyújtani az Adatkezelőhöz az ugyfelszolgalat@viragavilagba.hu e-mail címen, valamint szóban és a székhelyére megküldött levélben, írásban is. Az Adatkezelőhöz beérkezett panaszokat az Adatkezelő a fogyasztóvédelmi törvényben előírtak szerint kezeli, és a megadott határidőn belül tájékoztatja a fogyasztót a panasz kivizsgálásának eredményéről.

Amennyiben a Fgytv. 2.§ a) pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: „ Fogyasztónak Minősülő Vállalkozás") panasza lenne, úgy a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából a Fogyasztónak Minősülő Vállalkozások eljárást kezdeményezhetnek a székhelyük szerint illetékes békéltető testületnél, illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez is fordulhatnak, valamint a Fogyasztónak Minősülő Vállalkozások jogosultak a fogyasztói jogvitából származó követelések bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

Adatkezelés célja:

Ügyfélpanaszok, ügyfélmegkeresések fogadása, kivizsgálása, kezelése.

Kezelt adatok köre:

Az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a panasszal kapcsolatos, az Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésében meghatározott egyéb adatok, illetve Fogyasztónak Minősülő Vállalkozás esetén a jogérvényesítéssel kapcsolatos adatok.

Érintettek köre:

Panaszt tevő személy és Fogyasztónak Minősülő Vállalkozás esetén a képviselője.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, az Fgytv.-ben foglaltakra tekintettel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont jogi kötelezettség teljesítése.

Adattárolás határideje:

Amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, úgy az Fgytv. 17/A.§ (7) bekezdése alapján a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével törli az Adatkezelő az adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok törlésre, illetve esetleges polgári jogi igény érvényesítése esetén, a kapcsolódó eljárás jogerős befejezését követően.

Adatkezelés módja:

Papíralapon és/vagy elektronikusan

Adat forrása:

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A személyes adat szolgáltatása kötelező, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a panaszok kivizsgálása.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Az Adatkezelő illetékes munkatársai, esetleges jogi képviselői ismerhetik meg.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

3.6.A GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésével összefüggő adatkezelés

Adatkezelés célja:

A GDPR-ban meghatározott érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésével összefüggő adatkezelés.

Kezelt adatok köre:

A kérelmező neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, levelezési címe, GDPR szerinti érintetti jog gyakorlására vonatkozó kérelem

Érintettek köre:

GDPR szerinti érintetti jogot gyakorló személy.

Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, valamint az f) pontja szerinti jogos érdek.

Adattárolás határideje:

A kérelem elbírálásától számított 5 év.

Adatkezelés módja:

Papíralapon és/vagy elektronikusan

Adat forrása:

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Szükséges az adatok kezelése, hogy az Adatkezelő eleget tegyen a GDPR-ban foglalt előírásoknak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

3.7.Facebook oldallal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a https://www.facebook.com/ weboldalon Facebook oldalt üzemeltet, amely az alábbi linken elérhető: https://www.facebook.com/viragavilagba/

Az Adatkezelő Facebook oldalán szolgáltatásaival és termékeivel kapcsolatos tájékoztatásokat, képeket és videókat tesz közzé. Az oldalra látogatóknak lehetőségük van elmondani véleményüket az Adatkezelő termékei és szolgáltatásai kapcsán. Az Adatkezelő a Facebook oldalán az Oldalelemzések funkcióval adatokat gyűjt, illetve elemzi a látogatók tevékenységét.

Az Facebook oldallal kapcsolatos Oldalelemzések során gyűjtött személyes adatok tekintetében az Adatkezelő és a Facebook Ireland Ltd. a GDPR 26. cikke alapján közös adatkezelőknek minősülnek, mivel az Adatkezelő és a Facebook Ireland Ltd. közösen határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit. Az Facebook oldallal és a társított tartalommal kapcsolatos személyes adatok bármely más jellegű kezelése esetében, amelynél nem közösen határozták meg a célokat és az eszközöket, a Facebook Ireland Ltd. és – az adott helyzettől függően – az Adatkezelő független, külön adatkezelők maradnak. Az Adatkezelő és a Facebook Ireland Ltd. között a közös adatkezeléssel kapcsolatos főbb kötelezettségek és felelősségek az alábbiak szerint oszlanak meg. A Facebook Ireland Ltd. vállalja az elsődleges felelősséget a GDPR értelmében az elemzési adatok kezeléséért, valamint, hogy a GDPR-ban előírt minden vonatkozó kötelezettséget betart az elemzési adatok kezelése kapcsán. A Facebook Ireland Ltd. tájékoztatja az érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatosan a Facebook oldalon található „Tájékoztatás az Oldalelemzések funkció adatairól" területen. A Facebook Ireland Ltd. jelöli meg az érintettek számára a kapcsolattartási pontként szolgáló kommunikációs csatornákat.

Amennyiben az érintettek gyakorolják az Adatkezelővel szemben fennálló jogaikat az elemzési adatok kezelésével kapcsolatosan, vagy a felügyeleti hatóság megkeresi az Adatkezelőt az elemzési adatok kezelésével kapcsolatosan, abban az esetben az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 7 naptári napon belül továbbítja a Facebook Ireland Ltd. az ilyen kérésekre vonatkozó összes releváns adatot. A Facebook Ireland Ltd. vállalja, hogy a kötelezettségének eleget téve megfelelően választ ad az érintettek kéréseire. Az Adatkezelő nem jár el és nem adhat választ a Facebook Ireland Ltd. nevében.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a GDPR értelmében megfelelő jogalappal rendelkezik az elemzési adatok kezelésére. Az Adatkezelő nem kéri ki a Facebook Ireland Ltd.-től az Oldalelemzések során kezelt konkrét személyes adatokat, az Adatkezelő kizárólag a Facebook Ireland Ltd. által készített statisztikákat, kimutatásokat látja, az azok alapját képező személyes adatokat nem.

További tájékoztatás az Adatkezelő és a Facebook Ireland Ltd. között a Facebook oldalra vonatkozóan létrejött közös adatkezelésről szóló megállapodás az alábbi elérhetőségen található:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Adatkezelés célja:

Facebook oldal használatával kapcsolatban felmerülő adatok kezelése.

Kezelt adatok köre:

Főszabály szerint az Adatkezelő csak statisztikai adatokat kezel, úgymint a like-oló személyek száma, új like-ok száma, a Facebook oldalon elhelyezett bejegyzésekkel kapcsolatosan az, hogy hány személy olvasta, like-olta, kommentelte vagy osztotta meg a bejegyzést, spamként megjelölés száma, a Facebook oldal látogatásával kapcsolatosan az, hogy hányszor nézték meg az oldalt, külső oldalról, honlapról hányszor jöttek a Facebook oldalra, a Facebook oldalon közzétett videókkal kapcsolatosan azt, hogy hányszor nézték meg a videót, melyek a legtöbbször megnézett videók. A Facebook oldalt like-oló személyek tekintetében kezeli továbbá az életkort, nemet, és tartózkodási helyet, mint statisztikai adat.

Érintettek köre:

Facebook oldal látogatói.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatkezelés módja:

Elektronikusan

Adat forrása:

Érintettől felvett adat

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás a Facebook Ireland Ltd. részére történik.

3.8.Cookie-k

Az Adatkezelő a Honlap működtetése során ún. „sütiket" (idegen szóval „cookie"-kat) használ. A süti egy kis adatállomány (a továbbiakban: „süti"), amelyet az Adatkezelő az érintett böngésző programjának küld, és amely az érintett eszközén tárolódik. Egyes sütik használata elengedhetetlen az oldal megfelelő működéséhez, mások statisztikákat gyűjtenek, hogy kényelmesebbé válhasson az oldal használata, míg vannak olyan sütik, amelynek célja célzott hirdetések elhelyezése. Az Adatkezelő cookie-kal kapcsolatos részletes tájékoztatása az Adatkezelő Cookie tájékoztatójában található.

4.Adatfeldolgozók

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

Az Adatfeldolgozók az érintettek által megadott személyes adatokhoz a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, az egyes adatkezelési célokhoz igazodóan rendelkezésre álló felhasználási időn belül végeznek adatkezelési műveleteket. Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett adatkezelései kapcsán az 1. számú mellékletben feltüntetett adatfeldolgozókat veszi igénybe.

5.Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; az adatkezelés korlátozását; adatainak törlését az Adatkezelőtől közvetlenül az ugyfelszolgalat@viragavilagba.hu e-mail címen, illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz való jogával, illetve a hozzájárulás visszavonásának jogával élni. Az érintett panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

Az Adatkezelő az érintett személyes adat kezelésre vonatkozó kérelemének teljesítése esetén az érintett minőségére (vásárló, igénylő stb.) tekintettel, az érintett jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti azonosítását elvégzi, és az érintett kérelmének/kérésének az Adatkezelő kizárólag az érintett megfelelő szintű azonosítását követően jogosult eleget tenni.


Amennyiben a kérelmező a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét nem a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint tette meg és az Adatkezelő a kérelmező megfelelő, adatbiztonsághoz és/vagy titok védelemhez szükséges (jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti) azonosítását nem tudta elvégezni (nem tudta érintettként beazonosítani), a kérelmezőt az Adatkezelő hiánypótlásra hívja fel, amelynek elmulasztása, vagy nem teljesítése esetén a kérelem megválaszolását az Adatkezelő nem tudja teljesíteni.

Az Adatkezelő által kért, szükséges személyes adatok megadására/hiányzó tevékenység elvégzésére történő felhívástól a személyes adat megadásáig eltelt idő a kérelem megválaszolásának határidejébe nem számít bele.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

a)Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

A GDPR 13. cikkében foglalt kötelezettségnek megfelelően az Adatkezelő köteles – amennyiben a személyes adat az érintettől származik a személyes adatok megszerzésének időpontjában – az adatkezelésre vonatkozó alábbi információkat érintettek rendelkezésére bocsátani:

a)az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b)az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c)a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d)adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

e)a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

f)az érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

g)hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

h)a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

i)arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a fenti információkat, valamint azokon túlmenően a GDPR 14. cikkének értelmében az alábbi információkat:

a)az érintett személyes adatok kategóriái;

b)a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

c)a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg az Adatkezelő a tájékoztatást:

a)a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;

b)ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy

c)ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor köteles megtenni.

Nem kell eleget tenni a fent írt tájékoztatási kötelezettségnek, amennyiben:

-az érintett már rendelkezik az e pontokba foglalt információkkal,

-a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne,

-az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy a hatályos magyar jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről is rendelkezik vagy

-a személyes adatoknak valamely uniós vagy a hatályos magyar jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján bizalmasnak kell maradnia.

Az érintett hozzáférési joga – a GDPR 15. cikkében meghatározottakkal összhangban – az alábbi információk rendelkezésre bocsátására terjed ki:

-adatkezelés céljai;

-érintett személyes adatok kategóriái;

-azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;

-személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

-érintett jogai a személyes adatok kezelése körében;

-az adatok forrása, amennyiben nem az érintettől gyűjtötték őket;

-automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

Az Adatkezelő minden esetben törekszik arra, hogy az általa az érintettnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. A tájékoztatás és intézkedés megtételéréért az Adatkezelő felelős. Az Adatkezelő az érintettnek adott minden tájékoztatást írásban tesz meg, ideértve az elektronikus utat is. Az Adatkezelő tekintettel a GDPR 15. cikkében, valamint a 32. cikkében foglalt adatbiztonsági szabályokra tekintettel az érintett számára tájékoztatást csak és kizárólag abban az esetben nyújt, ha az Adatkezelő meggyőződött az érintett személyazonosságáról.

Amennyiben a személyazonosság igazolása nem történik meg, az Adatkezelő az érintetti joggyakorlási kérelmet elutasítja, és egyben tájékoztatja az érintettet jogai gyakorlásának módjáról.

Az Adatkezelő az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a jogaival kapcsolatos - megfelelően közölt nyilatkozatba foglalt - kérelem esetén. Figyelembevéve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható az Adatkezelő által az Adatkezelőhöz történő kérelem benyújtásától/beérkezésétől számított egy hónapon belüli indokolt, érintettnek küldött tájékoztatással.

Megfelelő közlésnek, illetve beérkezésnek az számít, ha az írásba foglalt igényt az érintett az Adatkezelő hivatalos címére vagy az erre a célra megadott email címére megküldi és az oda megérkezik.

A nem a fentieknek megfelelően közölt igényt az Adatkezelő nem veszi figyelembe.

A személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető kell, hogy legyen, valamint azt világosan és egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról.

Az Adatkezelő a jelen pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen végzi, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

b)Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c)Tiltakozás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával, ha az adatkezelés jogalapja

-a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy

-a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az Adatkezelő vezetősége dönt.

Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet. A megállapításig terjedő időtartamra a személyes adatok megfelelően korlátozásra kerülnek.

d)Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

-az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;

-az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

-az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;

-az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg:

-az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;

-jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;

-más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy

-jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Amennyiben az adatkezelés korlátozását az Adatkezelő feloldja, a korlátozás feloldását megelőzően a korlátozás feloldásának tényéről írásban tájékoztatja azt az érintettet, akinek a kérésére a korlátozás megtörtént, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

e)Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a)a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • b)az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • c)a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • d)a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

VAGY

 • e)a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

 • a)ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
 • b)ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy
 • c)ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
 • d)ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
 • e)ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
 • f)ha közérdekű archiválás céljából, vagy
 • g)ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
 • h)ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

f)Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

-az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdése) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont]

ÉS

-az adatkezelés automatizált módon történik.

E pontba foglalt jog nem illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint, ha ez a jog hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

Amennyiben az Adatkezelőnek személyes adatokat az érintett adathordozhatósághoz való joga alapján az érintetten kívüli személy részére kell kiadnia, az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató keretében tájékoztatja és felhívja e címzett harmadik személyt arra, hogy az Adatkezelő által az érintett vonatkozásában átadott személyes adatokat nem használhatja saját céljára, és ezen személyes adatokat kizárólag a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint, célhoz kötötten kezelheti. Az Adatkezelő az érintett kérésére harmadik személy részére megfelelően továbbított személyes adatok harmadik személy általi felhasználásáért felelősséget nem vállal.

g)A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az érintett személyes adatai Adatkezelő általi kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő az érintett által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti az érintett személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

6.Jogorvoslat

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Az érintett jogosult az őt ért jogsértés kiküszöbölése végett vagy egyéb panasszal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni az alábbi e-mail címen: ugyfelszolgalat@viragavilagba.hu Amennyiben az érintett sérelmesnek tartja az Adatkezelő adatkezelését, bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf. 603., telefonszám: +36 (1) 391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.